Slide 1

Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης

ΔΕΗ Ανανεώσιμες Μ.Α.Ε.

Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης

Χρήση Διαδικτυακού Τόπου

Οι παρόντες όροι χρήσης αποτελούν τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας www.ppcr.gr (εφεξής η «Ιστοσελίδα»), η οποία προσφέρεται προς χρήση στους ενδιαφερομένους (εφεξής οι «Χρήστες») από την ΔΕΗ Ανανεώσιμες Μονοπρόσωπη Α.Ε., εφεξής «ΔΕΗΑΝ», η οποία εδρεύει στην οδό Καποδιστρίου 3, Αγία Παρασκευή, ΤΚ 15343 με ΑΦΜ 094537153 και αρ. ΓΕΜΗ 003105201000, για την παρουσίαση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της.

Η πρόσβαση και η χρήση της Ιστοσελίδας υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης (εφεξής οι «Όροι Χρήσης»). Μόνη η πρόσβαση και η χρήση της Ιστοσελίδας συνιστά πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Χρήσης. Τεκμαίρεται έτσι ότι ο Χρήστης έχει διαβάσει προσεκτικά, κατανοήσει και αποδεχθεί τους Όρους Χρήσης, καθώς και την τήρηση της κείμενης ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε και δεν αποδέχεστε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, παρακαλείστε να μην προχωρήσετε στη χρήση της Ιστοσελίδας.

Όσοι έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα έχουν δικαίωμα να κάνουν χρήση της Ιστοσελίδας. Η χρήση της Ιστοσελίδας από ανηλίκους επιτρέπεται μόνον με τη ρητή συγκατάθεση των ενηλίκων που ασκούν την επιμέλειά τους, οι οποίοι και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την προστασία των ανηλίκων. Οι ανήλικοι απαγορεύεται να κάνουν χρήση των επιμέρους σελίδων και υπηρεσιών της Ιστοσελίδας που, σύμφωνα με το νόμο, απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση από χρήστες/επισκέπτες που δεν πληρούν τις παραπάνω ιδιότητες.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Η Ιστοσελίδα και το Περιεχόμενό της αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της ΔΕΗΑΝ και διέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές, κοινοτικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, διατίθενται δε στους χρήστες της αυστηρά για προσωπική (μη εμπορική ή κερδοσκοπική) χρήση.

Συγκεκριμένα, όλο το περιεχόμενο φωτογραφίες, εικόνες, κείμενα, ενημερωτικά άρθρα, ενημερωτικά μηνύματα, ενημερωτικά δελτία, γραφικά, σχέδια, καθώς και παρεχόμενες υπηρεσίες ανήκουν αποκλειστικά και μόνο στη ΔΕΗΑΝ. Απαγορεύεται ρητώς οποιασδήποτε μορφής αντιγραφή, τροποποίηση, παρέμβαση, μεταφορά, διανομή, μεταπώληση, εκμίσθωση, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, αναμετάδοση σε ηλεκτρονική ή μηχανική μορφή, αποθήκευση, εκτύπωση, δημιουργία παράγωγης εργασίας, φόρτωση (download) από οποιονδήποτε ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό φορέα του Περιεχομένου της Ιστοσελίδας.

Τα εμπορικά σήματα, λογότυπα, διακριτικά γνωρίσματα που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα και οι απεικονίσεις προσώπων ή τόπων ή πραγμάτων που αποτελούν μέρος του Περιεχομένου της, είναι ιδιοκτησίας της Εταιρείας ή τρίτων. Η χρήση τους, απαγορεύεται αυστηρά άνευ εξασφάλισης προηγούμενης έγγραφης άδειας από την ΔΕΗΑΝ, εκτός αν υπάρχει διαφορετική πρόβλεψη στους ισχύοντες όρους χρήσης.

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας δεν αποτελεί και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως παραχώρηση ρητής ή σιωπηρής άδειας ή δικαιώματος χρήσης, οποιουδήποτε εμπορικού σήματος εμφανίζεται στην ιστοσελίδα χωρίς την έγγραφη άδεια της Εταιρείας ή των τρίτων που μπορεί να κατέχουν τα εμπορικά σήματα που εμφανίζονται σε αυτή.

Υπερσυνδέσεις προς τον Δικτυακό Τόπο

Η ΔΕΗΑΝ ενθαρρύνει τους χρήστες στο να δημιουργούν υπερσυνδέσεις προς τον Δικτυακό του Τόπο χωρίς οι χρήστες να υποχρεούνται να ζητούν την άδεια της ΔΕΗΑΝ για να δημιουργήσουν τέτοιες συνδέσεις. Ωστόσο, απαγορεύεται να φορτώνονται σελίδες της ΔΕΗΑΝ μέσα σε πλαίσια (iframe) άλλων δικτυακών τόπων. Κάθε ιστοσελίδα της ΔΕΗΑΝ στην οποία αναφέρεται υπερσύνδεση άλλου δικτυακού τόπου, θα πρέπει να φορτώνει στο δικό της παράθυρο.

Υπερσυνδέσεις σε τρίτους δικτυακούς τόπους

Η ΔΕΗΑΝ ουδεμία ευθύνη φέρει για το περιεχόμενο και την αξιοπιστία των δικτυακών τόπων τρίτων φορέων προς τους οποίους υπάρχουν υπερσυνδέσεις μέσα από τον παρόντα Δικτυακό Τόπο, ούτε ταυτίζεται κατ’ ανάγκη με τις απόψεις που εκφράζονται σε αυτούς τους δικτυακούς τόπους. Οι τρίτοι – φορείς των δικτυακών τόπων υπεύθυνοι κατά το νόμο – φέρουν την αποκλειστική ευθύνη τόσο για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων τους όσο και για οποιαδήποτε ζημία μπορεί να προκληθεί από τη χρήση τους, όταν ο χρήστης/επισκέπτης του δικτυακού τόπου της ΔΕΗΑΝ αποκτά πρόσβαση σε αυτές. Ο χρήστης/επισκέπτης αποδέχεται ότι με την επίσκεψη σε δικτυακούς τόπους τρίτων, αποχωρεί από το δικτυακό τόπο της ΔΕΗΑΝ και υπόκειται στους όρους χρήσης αυτών. Επίσης, η ΔΕΗΑΝ δεν εγγυάται ότι οι υπερσυνδέσεις σε τρίτους δικτυακούς τόπους θα είναι διαθέσιμες ανά πάσα στιγμή ούτε μπορεί να ελέγξει την ανανέωση του περιεχομένου τους.

Ευθύνη – Υποχρεώσεις Επισκέπτη-Χρήστη της Ιστοσελίδας

Οι χρήστες/επισκέπτες αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν ότι θα κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση της Ιστοσελίδας. Ο επισκέπτης / χρήστης υποχρεούται να απέχει από κάθε παράνομη, αντίθετη με τα συναλλακτικά ήθη, αθέμιτη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ’ αυτήν ή σε τρίτους ή να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών της Εταιρείας.

Ο χρήστης/ επισκέπτης φέρει αποκλειστική ευθύνη για τη χρήση της Ιστοσελίδας, καθώς και την ευθύνη για κάθε τυχόν ζημία που ήθελε προκληθεί σε αυτόν ή σε οιονδήποτε τρίτο εξ' αιτίας ή εξ' αφορμής της ως άνω χρήσης, όπως και να αποζημιώσει πλήρως τη ΔΕΗΑΝ έναντι οποιασδήποτε αξίωσης έχει εγερθεί από οιονδήποτε τρίτο ως αποτέλεσμα χρήσης της Ιστοσελίδας.

Περιορισμός ευθύνης της ΔΕΗΑΝ-Δήλωση αποποίησης

Όλες οι πληροφορίες που αναρτώνται στο Δικτυακό Τόπο της ΔΕΗΑΝ, αναδημοσιεύονται κατόπιν σχετικής συνεννόησης με τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Επιχείρησης. Η ΔΕΗΑΝ λαμβάνει όλα τα προσήκοντα μέτρα ώστε να εξασφαλίζει την ακρίβεια, αρτιότητα και πληρότητα των πληροφοριών που δημοσιεύονται. Ωστόσο, η ΔΕΗΑΝ δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ορθογραφικά ή άλλου είδους λάθη κατά την αναδημοσίευση των εν λόγω πληροφοριών και δεν παρέχει καμία ρητή ή μη εγγύηση, σχετικά με την καταλληλόλητα του περιεχομένου και των πληροφοριών σε περίπτωση οποιασδήποτε χρήσης ή εφαρμογής ή σκοπού από τρίτους. Τα περιεχόμενα της δικτυακής πύλης παρέχονται «όπως ακριβώς έχουν» χωρίς καμία εγγύηση και δίχως τη δυνατότητα αλλαγών ή παρεμβάσεων από τους επισκέπτες/χρήστες. Η ΔΕΗΑΝ δεν εγγυάται ότι οι σελίδες του Δικτυακού Τόπου της, το περιεχόμενο τους και οι υπηρεσίες της, θα λειτουργούν και θα παρέχονται αδιάκοπτα και δίχως σφάλματα, ότι τυχόν λάθη ή παραλήψεις θα διορθώνονται ή ότι θα δίνονται απαντήσεις σε όλα τα σχετικά ερωτήματα που της τίθενται. Οι επισκέπτες/χρήστες οφείλουν να αξιολογούν τις πληροφορίες και το περιεχόμενο του Ιστότοπου και να αποδέχονται την ευθύνη του πιθανού κινδύνου που ελλοχεύει στην όποια απόφασή τους να βασιστούν στο περιεχόμενο αυτό.

Στη ΔΕΗΑΝ καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ελέγχου και προστασίας από ιούς του υλικού που ανεβαίνει στον Δικτυακό της Τόπο καθώς των εξυπηρετητών (“servers”) που το φιλοξενούν. Παρόλα αυτά η ΔΕΗΑΝ δεν αποδέχεται και δε φέρει και καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια, αλλοίωση ή καταστροφή των δεδομένων ή του λογισμικού (software) ή του υλικού (hardware) του χρήστη που μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια ή έπειτα από χρήση του παρόντος Δικτυακού Τόπου, ενώ το ενδεχόμενο κόστος για τυχόν διορθώσεις, αντικαταστάσεις ή επισκευές, επιβαρύνει αποκλειστικά τον επισκέπτη/χρήστη. Σε κάθε περίπτωση, συστήνεται στους χρήστες – κάθε φορά που συνδέονται στο Διαδίκτυο - να χρησιμοποιούν λογισμικό προστασίας από ιούς και κακόβουλο λογισμικό (Antivirus).

Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα

Η ΔΕΗΑΝ σέβεται την ιδιωτικότητα και διασφαλίζει την προστασία της εμπιστευτικότητας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των Χρηστών. Για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων ισχύει η Πολιτική Ασφάλειας, όπως αυτή διατυπώνεται στο www.ppcr.gr/privacy-policy .

Παρακαλείστε να μελετήσετε προσεκτικά τα κείμενα αυτά για να κατανοήσετε την προσέγγιση και τις πρακτικές μας ως προς τα προσωπικά σας δεδομένα και τον τρόπο με τον οποίο θα τα χειριζόμαστε.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι Όροι Χρήσης, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους διέπεται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το Νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Για κάθε διαφορά που αφορά ή προκύπτει από την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση του δικτυακού τόπου, εφόσον δεν επιλυθεί φιλικά, υπάγεται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων των Αθηνών.

Τροποποίηση Περιεχομένου και Υπηρεσιών

Μετά την εξασφάλιση των τυχόν απαιτούμενων εγκρίσεων, η ΔΕΗΑΝ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση το περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου καθώς και τις παρεχόμενες Υπηρεσίες, αναλαμβάνει όμως την υποχρέωση να ενημερώνει σχετικά το παρόν κείμενο αναφορικά με την εκάστοτε προσθήκη ή τροποποίηση.

Για τον λόγο αυτό σας παρακαλούμε να διαβάζετε προσεκτικά τους Όρους χρήσης προτού περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας.

Προτάσεις – Σχόλια

Ο Δικτυακός Τόπος της ΔΕΗΑΝ αναπτύχθηκε έχοντας ως κύριες σχεδιαστικές αρχές τη χρηστικότητα, τη διαφάνεια στην παρουσίαση των πληροφοριών και την εξυπηρέτηση των χρηστών.

Στην κατεύθυνση αυτή, γίνονται δεκτά και οι χρήστες ενθαρρύνονται να αποστέλλουν σχόλια και προτάσεις που συμβάλλουν στη βελτίωση του περιεχόμενου του Δικτυακού Τόπου και στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Εάν έχετε οποιαδήποτε πρόταση ή σχόλιο για το πώς θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε την ιστοσελίδα μας, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..